Srijeda, 21 Kolovoz 2019 09:29

Raspisan Javni poziv za sport / Invito pubblico per lo sport

Napisao/la

Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno – Unione sportiva della Citta' di Rovinj-Rovigno natječaj 2020.

21.08.2019.-Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno raspisala je Javni poziv za predlaganje programa u području javnih potreba u rovinjskom sportu za 2020. godini na
temelju kojeg će Grad Rovinj-Rovigno donijeti Program javnih potreba u sportu. Sredstva su namijenjena za poticanje i promociju sporta kroz skrb o vrhunski kategoriziranih i
perspektivnih sportaša te međunarodnu suradnju i razvojne sportske programe, provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, provođenje programa treninga i natjecanja sportskih udruga, sportsko rekreacijske aktivnosti građana kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i zaštite zdravlja, sport osoba s invaliditetom i oštećena sluha, školski sport ,zdravstvena zaštita i osiguranje sportaša, za održavanje sportskih objekata i financiranje cijena sata korištenja sportskih objekata, provođenje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, organizaciju međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi te za funkcioniranje sustava sporta.

Pravo prijave imaju sve sportske udruge sa sjedištem u gradu Rovinja-Rovigno, a da su pritom i članice Sportske zajednice. Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada
Rovinja-Rovigno podnosi se u pisanoj formi, a obrazac i tekst natječaja (Programi rada sa financijskim pokazateljima za natjecateljsku 2020. godinu) ste već dobili.

Sportske udruge članice Sportske zajednice Grada Rovinja-Rovigno koje ne dostave prijedloge za financiranje sportskih programa u 2020. godini neće moći participirati ni u
jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Rovinja-Rovigno za 2020.godinu.

Javni poziv otvoren je do 21. rujna 2019.

 

Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno – Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno concorso 2020.

21.agosto 2019. – L'Unione sportiva della Città di Rovigno ha bandito l’Invito pubblico per le proposte di programma relativo ai fabbisogni pubblici nello sport rovignese per il 2020, in base al quale la Città di Rovinj-Rovigno emanerà il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport. I mezzi sono destinati alla promozione dello sport, agli sportivi romettenti e di alto livello, alla collaborazione internazionale e ai programmi sportivi di sviluppo, all’attuazione di parti del programma relativi alla cultura fisica e sanitaria per i bambini e i giovani, all’attuazione dei programmi di allenamento e competizione delle associazioni sportive, alle attività di ricreazione sportiva dei cittadini e di altre attività sportive che sono in funzione del miglioramento e della tutela della salute ,sport scolastico, allo sport delle persone e bambini diversamente abili e non udenti, alla tutela sanitaria e all’assicurazione degli sportivi, nonché per la manutenzione degli impianti sportivi e il finanziamento dei costi delle ore di utilizzo degli impianti sportivi, alla realizzazione di programmi organizzati di abilitazione, apprendimento e perfezionamento per le persone che intendono espletare attività specializzate nello sport, per l’organizzazione di manifestazioni internazionali, tradizionali e d’occasione e per il funzionamento del sistema dello sport.

Tutte le associazioni sportive con sede nella città di Rovinj-Rovigno, che sono membri dell’Unione sportiva, hanno diritto di presentare domanda. L’offerta per l’attuazione del
Programma dei fabbisogni pubblici della Città di Rovinj-Rovigno va presentata in forma scritta. Avete già ricevuto il modulo e il testo del concorso (Programmi di lavoro con gli
indici finanziari per l’anno 2020).

Le associazioni sportive membri dell’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno che non recapiteranno le proposte di finanziamento dei programmi sportivi per il 2020. non potranno partecipare ad alcun segmento del Programma dei fabbisogni pubblici nello sport della Città di Rovinj-Rovigno per il 2020.

L’invito pubblico è aperto fino al 21. settembre 2019.

Pročitano 698 puta