Utorak, 22 Kolovoz 2017 11:13

Raspisan Javni poziv za sport - Invito pubblico per lo sport

Napisao/la

Predmet: Raspisan Javni poziv za sport

Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno – Unione sportiva della Citta' di Rovinj-Rovigno - Natječaj 2019

21.08.2018.-Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno raspisao je Javni poziv za predlaganje programa u području javnih potreba u rovinjskom sportu u 2019. godini na temelju kojeg će Grad Rovinj-Rovigno donijeti Program javnih potreba u sportu.
Sredstva su namijenjena za poticanje i promociju sporta kroz skrb o vrhunski kategoriziranih i perspektivnih sportaša te međunarodnu suradnju i razvojne sportske programe, provođenje dijela programa tjelesne i zdravstvene kulture djece i mladeži, provođenje programa treninga i natjecanja sportskih udruga, sportsko rekreacijske aktivnosti građana kao i druge sportske aktivnosti koje su u funkciji unapređenja i zaštite zdravlja, sport osoba s invaliditetom i oštećena sluha, zdravstvena zaštita i osiguranje sportaša, za održavanje sportskih objekata i financiranje cijena sata korištenja sportskih objekata, provođenje programa organiziranog osposobljavanja, školovanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, organizaciju međunarodnih, tradicionalnih i prigodnih priredbi te za funkcioniranje sustava sporta.
Pravo prijave imaju sve sportske udruge sa sjedištem u gradu Rovinja-Rovigno, a da su pritom i članice Sportske zajednice. Ponuda za provedbu Programa javnih potreba Grada Rovinja-Rovigno podnosi se u pisanoj formi, a obrazac i tekst natječaja (Programi rada sa financijskim pokazateljima za natjecateljsku 2019. godinu) ste već dobili.

Sportske udruge članice Sportske zajednice Grada Rovinja-Rovigno koje ne dostave prijedloge za financiranje sportskih programa u 2019. godini neće moći participirati ni u jednom segmentu Programa javnih potreba u sportu Grada Rovinja-Rovigno za 2019.godinu.

Javni poziv otvoren je do 21. rujna 2018.

Preuzimanje: Raspisan_Javni_poziv_za_programe_u_sportu_2019.pdf

 

Oggetto: Invito pubblico per lo sport

Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno – Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno concorso 2019

21 agosto 2018 – L'Unione sportiva della Città di Rovigno ha bandito l’Invito pubblico per le proposte di programma relativo ai fabbisogni pubblici nello sport rovignese per il 2019, in base al quale la Città di Rovinj-Rovigno emanerà il Programma dei fabbisogni pubblici nello sport.

I mezzi sono destinati alla promozione dello sport, agli sportivi promettenti e di alto livello,  alla collaborazione internazionale e ai programmi sportivi di sviluppo, all’attuazione di parti del programma relativi alla cultura fisica e sanitaria per i bambini e i giovani, all’attuazione dei programmi di allenamento e competizione delle associazioni sportive, alle attività di ricreazione sportiva dei cittadini e di altre attività sportive che sono in funzione del miglioramento e della tutela della salute, allo sport delle persone diversamente abili e non udenti, alla tutela sanitaria e all’assicurazione degli sportivi, nonché per la manutenzione degli impianti sportivi e il finanziamento dei costi delle ore di utilizzo degli impianti sportivi, alla realizzazione di programmi organizzati di abilitazione, apprendimento e perfezionamento per le persone che intendono espletare attività specializzate nello sport, per l’organizzazione di manifestazioni internazionali, tradizionali e d’occasione e per il funzionamento del sistema dello sport.

Tutte le associazioni sportive con sede nella città di Rovinj-Rovigno, che sono membri dell’Unione sportiva, hanno diritto di presentare domanda. L’offerta per l’attuazione del Programma dei fabbisogni pubblici della Città di Rovinj-Rovigno va presentata in forma scritta. Avete già ricevuto il modulo e il testo del concorso (Programmi di lavoro con gli indici finanziari per l’anno 2019).

Le associazioni sportive membri dell’Unione sportiva della Città di Rovinj-Rovigno che non recapiteranno le proposte di finanziamento dei programmi sportivi per il 2019 non potranno partecipare ad alcun segmento del Programma dei fabbisogni pubblici nello sport della Città di Rovinj-Rovigno per il 2019.

L’invito pubblico è aperto fino al 21 settembre 2018.

Scarica: Invito_pubblico_sport_2019.pdf

Pročitano 2092 puta